ابسوفوبیا (پوکروسکوفوبیا) یا چاقی‌ هراسی: ترس از افزایش وزن

چاقی‌ هراسی که پوکرسکوفوبیا نیز نامیده می‌ شود، ترس از افزایش وزن است. اگرچه بیشتر در میان دختران نوجوان شایع است، اما مردان نیز می‌ توانند آنرا داشته باشند. در اینجا...