حبس کردن احساسات و خطرات سلامتی 9 قسمت از بدن

ما اطلاعات مربوطه در مورد اینکه چگونه احساسات بروز داده  نشده می‌ توانند بر سلامت ما تأثیر بگذارند را به اشتراک میگذاریم و همچنین نکاتی را در مورد نحوه مقابله با این...