تفاوت بین حمله عصبی و حمله ناشی از استرس؛ به زبان ساده

در این مقاله ابتدا به تفاوت میان حملات ناشی از عصبانیت و استرس می پردازیم و سپس علائم آنها را مورد بررسی قرار می‌ دهیم و در پایان چند توصیه‌ ی کوتاه خواهیم داشت که ...

هنگام عصبانیت چه تغییراتی در بدن ما رخ می دهد؟

 خشم حالتی از ذهن است که برای بقای ما ضروری است، اما با افزایش سطح استرس، گاهی از کنترل خارج می‌ شود. ما به شما روش‌ هایی پیشنهاد می‌ کنیم که بتوانید خشم خود را کنترل...